Informační systém K2

Komplexní systém pro řízení podniků, který prostřednictvím svých modulů provázaně řídí činnosti jednotlivých oblastí podnikání.

Nadčasové ERP, které splňuje veškeré požadavky kladené na informační systémy při využití všech současných možností informačních technologií. Pracuje s jasnou vizí a připraveností na očekávaný vývoj této dynamicky se rozvíjející oblasti.

Na trhu od roku 1991 a používá jej více než K2 PORTAL600 výrobních a obchodních společností všech velikostí. Systém vyniká, mimo jiné, originálně a pro uživatele i přehledně a logicky propojenou databází položek obchodu, výroby a účetnictví.

Disponuje řadou modulů, které společně na všech úrovních vytvářejí komplexní a provázané řešení.

Přínosy pro Vás

 • Zpřehlednění činnosti firmy
 • Lepší podklady pro rozhodování
 • Zvýšení produktivity práce
 • Snížení nákladů
 • Zvýšení kvality produkce
 • Vyšší úroveň bezpečnosti dat
 • Zvýšení spolehlivosti výrobních procesů
 • Nárůst spokojenosti zákazníků

SYSTÉM VYŠŠÍ TŘÍDY

ERP řešení Informačního systému K2 nabízí všechny obvyklé funkce, jež očekáváte od systému vyšší třídy a přináší:

 • vysoký výkon
 • výbornou škálovatelnost
 • pokročilou přizpůsobivost
 • nadstandardní funkčnost
 • pokročilé technologie

TŘI ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

Charakteristickým rysem informačního systému K2 je spojení všech tří úrovní řízení – řízení provozu, řízení procesů a řízení kontroly – do jednoho celku. Podařilo se tak vyvinout a do systému začlenit mnoho technických vymožeností, které vám přinesou měřitelnou konkurenční výhodu.

Všechny tři úrovně řízení jsou v systému integrovány a vzájemně sladěny do jedné komplexní aplikace. V každé úrovni je pak několik technických i technologických předností, které vám poskytují vysoký výkon a usnadňují práci.

 • V provozní vrstvě je to především technologie K2 CBI (Compact Business Items), která zajišťuje propojení položek jednotlivých dokladů v systému, a tím také správnost dat a rychlejší přístup k jejich dalšímu zpracování.
 • procesní vrstvě je to jednoduchost a univerzálnost při přípravě a tvorbě postupů. Pomocí definice a sestavování parametrů můžete vytvářet závazné postupy řízení jak pro provozní část aplikace, tak i mimo ni.
 • kontrolní vrstvě je zásadní technologií integrace výstupů a jejich adresnost. Reporty a notifikace z ERP systému lze distribuovat nejen e-mailem, ale i pomocí různých mobilních a webových klientů.

Nadstandardní komplexnost

IS K2 přináší komplexní a provázané řešení v následujících modulech: Marketing, Prodej, Nákup, Sklad, Doprava, Celnice, Výroba, Finance, Mzdy a personalistika, Účetnictví a analýzy, Majetek, Business Intelligence, Workflow, Média, Internetový obchod a Správce. Každý z nich je nabízen ve 4 jazykových mutacích (česky, slovensky, anglicky a německy). Informační systém K2 je možné provázat i s přídavnými moduly, které se také nacházejí v základní nabídce.

Jednoduchá přizpůsobivost podmínkám klienta

Informační systém K2 je možné přizpůsobit oboru činnosti, účetnímu systému v dané zemi a platné legislativě. Pro uvedené přednosti byl úspěšně implementován do stovek společností nejrůznějšího zaměření v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, v USA, ve Velké Británii, v Číně a v Německu a s různými obory činnosti od strojírenství přes farmacii až po papírenský průmysl.

Důmyslná preciznost a účelnost

Vysoká míra propracovanosti standardních funkcí již v základní verzi systému vám poskytuje precizní a účelné řešení vašich pracovních požadavků. Dlouholeté zkušenosti a profesionální přístup výrobce udržují Informační systém K2 neustále na špičce v oboru informačních systémů.

Maximální variabilita a otevřenost

Informační systém K2 lze modifikovat tak, aby odpovídal různorodosti všech požadavků ze strany uživatelů ve firmě. Otevřenost Informačního systému K2 vychází ze schopnosti integrovat řadu dílčích aktivit spravovaných speciálními softwary na míru, které ve vaší společnosti používáte.

Promyšlená nadčasovost

Odborníci K2 atmitec neustále vyhodnocují, analyzují a aplikují do systému nejnovější trendy v oblasti informačních technologií tak, aby výsledkem byla moderní aplikace. Garantujeme vám, že i po několika letech užívání bude váš IS poskytovat informace odpovídající potřebám a trendům trhu.

Trvalá záruka investic

Energie a prostředky vložené do pořízení a přizpůsobení Informačního systému K2 zůstávají díky vlastnostem samotné aplikace trvale zachovány pro další rozvoj. To vám umožňuje plynule přizpůsobovat velikost řešení aktuálním potřebám souvisejícím s počtem uživatelů, robustností databázového stroje a provedením speciálních úprav na míru.

Vysoce profesionální podpora

S Informačním systémem K2 získáte zároveň i metodickou podporu. Produktem našich analytiků je metodicky ucelený základ ladicí se současnou legislativou, který bude oporou vám, vašim auditorům a ostatním spolupracovníkům. Od začátku jsme se zaměřili na souhrn kvalitních kontrolních nástrojů, které prokazují správnost všech zpracovávaných údajů.

Úplná bezpečnost

Široká škála přístupových práv, nastavení skupin uživatelů, jejich oprávnění tisknout doklady, prohlížet záznamy a měnit data představuje základní nástroj správce Informačního systému K2. Vedle precizní definice na úrovni přístupových práv lze analogicky zabezpečit data před jejich zneužitím na úrovni serveru a sítě.

Volnost výběru databáze

Databázový stroj je možné provozovat jak v prostředí Microsoft, tak i v prostředí Linux, tj. s využitím databází MS SQL nebo Oracle.

   

Marketing

slouží k evidenci a vedení obchodních příležitostí směrem k uzavření obchodu. Skládá se z několika standardních knih - Aktivity, Příležitosti, Partneři, Kontaktní osoby a Kampaně.

Více informací

Vyhodnocování obchodních příležitostí

Modul průběžně eviduje vývoj obchodních příležitostí do jediné přehledné a vypovídající agendy. Jednoduše odpoví na otázky, jak velký je nejbližší možný obchod, jaká je míra pravděpodobnosti a předpokládaný termín jeho uzavření a kdo za obchod zodpovídá. Uživateli se tak do rukou dostává jedinečný nástroj ke zhodnocení reálnosti prodeje a budoucí rentability firmy. Navíc je možné používáním modulu Marketing zpětně vyhodnotit postupy vedoucí nejrychleji k uzavření kontraktu.

Přehledná databáze činností

Základním stavebním kamenem modulu je kniha Aktivity, která sdružuje veškeré události, ať už směrem k partnerům, nebo jednotlivým kontaktním osobám. Aktivity jsou dále tříděny podle typu na předmět nebo způsob činnosti (telefony, e-maily, schůzky, nabídky, smlouvy, faxy atd.). Každá aktivita obsahuje také hodnocení dané obchodní příležitosti, ke které se vztahuje. Dalším možným kritériem třídění aktivit je jejich začlenění do kampaní, nabídek, partnerů, kontaktních osob, období či složek vytvářených uživatelem. Aktivity dávají uživateli nezměrný prostor pro vytváření a vyhodnocování vlastních analýz jako například úspěšnost nabídek, frekvence účasti na akcích, doba trvání obchodních případů, úspěšnost podle typu aktivity a mnoho dalších.

Sledování konkurenčního prostředí

Přidanou hodnotou knihy Příležitosti, která sumarizuje již zmíněné obchodní příležitosti, je i sledování chování konkurence. Průběžným monitoringem a vyhodnocováním konkurenčního prostředí získává uživatel potřebné informace pro úspěšnou realizaci dalších obchodních příležitostí a potřebnou konkurenční výhodu (představu o ceně, rozsahu, stylu jednání atd.).

Hlavní výhody modulu Marketing

 • přehledná databáze činností
 • sledování konkurenčního prostředí
 • evidence obchodních partnerů a kontaktních osob
 • rychlé vyhledávání a zadávání kontaktních osob a partnerů
 • vedení a vyhodnocování kampaní
 • snadná korespondence

Prodej

Modul Prodej slouží K řízení a realizaci obchodních případů se zákazníky.

Více informací

Ústřední myšlenkou modulu Prodej je řešení obchodního případu a jeho průběhu prostřednictvím dokladů a jejich stavů. Uživatel tak může jednoduše sledovat, zda již byla zakázka vyřízena, nebo zda je ve fázi čekání na výrobu požadovaného zboží a podobně. Podle stejných hledisek je možné případy vyhledávat a třídit, a to i v návaznosti na konkrétní zboží. Doklady je možné nastavit tak, aby bylo vynuceno jejich zpracovávání ve stanoveném pořadí. Zakázky je možné dělit na více postupných dodávek, přesto zůstává zachován přehled o celkovém stavu. Elegantní zpracování zakázek na základě dokladů přináší uživateli detailní a rychlý přehled o vývoji každého obchodního případu.

Průběh obchodního případu

Ústřední myšlenkou modulu Prodej je řešení obchodního případu a jeho průběhu prostřednictvím dokladů a jejich stavů. Uživatel tak může jednoduše sledovat, zda již byla zakázka vyřízena, nebo zda je ve fázi čekání na výrobu požadovaného zboží a podobně. Podle stejných hledisek je možné případy vyhledávat a třídit, a to i v návaznosti na konkrétní zboží.

Doklady je možné nastavit tak, aby bylo vynuceno jejich zpracovávání ve stanoveném pořadí. Zakázky je možné dělit na více postupných dodávek, přesto zůstává zachován přehled o celkovém stavu. Elegantní zpracování zakázek na základě dokladů přináší uživateli detailní a rychlý přehled o vývoji každého obchodního případu.

Automatická cenotvorba

Stálé zákazníky je možné přiřadit do předem nadefinovaných cenových skupin, kde jsou již stanoveny konkrétní cenové podmínky, které se následně automaticky promítají přímo do zakázky. Stejně tak je možné vytvářet ceny přímo pro daného zákazníka.

Analogicky systém funguje i u termínovaných či slevových akcí, přičemž je na dokladu vždy vidět rozdíl mezi skutečnou a katalogovou cenou. V přehledu zakázek lze kteroukoliv zakázku zkopírovat a pouze aktualizovat ceny, je-li to žádoucí. Výsledkem je rychlé a přehledné zpracování obchodních případů pro konkrétní zákazníky.

Sestavy pro vyhodnocení

Nedílnou součástí řešení všech obchodních případů je jejich vyhodnocování. V Informačním systému K2 existuje široká škála standardních sestav, které odpovídají na to, jaké zboží a kterými zákazníky je nejčastěji nakupováno, jakých tržeb bylo dosaženo v jednotlivých dnech, poskytuje statistiky o tom, co zákazníci poptávají, ale nenakupují, atd. Informace z těchto sestav jsou velmi cenné pro další plánování výroby či nákupu.

Hlavní výhody modulu Prodej

 • Podrobné sledování obchodních případů,
 • možnost postupného řešení zakázky,
 • úzké napojení přímo do účetnictví,
 • automatické promítání cen na doklady,
 • plánování nákupu / výroby na základě poptávky.

Nákup

Modul Nákup slouží k řízení vstupu zboží, surovin a služeb od dodavatelů.

Více informací

Zpracování objednávky po položkách

Základním stavebním kamenem modulu Nákup je Objednávka vydaná, ke které se vztahují všechny ostatní doklady, a zadavatel tak získává dokonalý přehled o stavu zpracování objednávky přímo po položkách. Výsledkem je metodické a programové zabezpečení, že skutečné množství navedené na sklad a jeho cena odpovídá objednávce i faktuře přijaté.

Zjednodušení práce pomocí multidokladu

V běžné praxi bývá zboží z více objednávek často doručeno souběžně či v jiném pořadí. V takovýchto případech ocení uživatelé efektivní řešení pomocí tzv. multidokladu, kdy stačí vytvořit pouze jeden doklad pro veškeré doručené zboží a Informační systém K2 jej automaticky přiřadí k daným objednávkám. Analogicky postupuje systém i v případě faktur přijatých.

Kontrola doby vyřízení objednávky

Jedním z podstatných přínosů modulu Nákup je přehledné zobrazení položek nákupu, kdy uživatel vidí konkrétní seznam objednaného zboží a jeho stav. Pomocí potvrzení dodání Informační systém K2 přesně sleduje a identifikuje, které položky budou k dispozici včas pro konkrétní zakázku.

Navíc díky jedinečné funkci Pokrytí umožňuje Informační systém K2 sledovat předpokládané budoucí pohyby zboží či materiálu jak v nákupu, tak v prodeji, a stavy skladu. Kontrolování a plánování termínů, dostupnosti zboží a délky vyřízení objednávky se tak pro uživatele stává intuitivní a přehledné.

Hlavní výhody modulu Nákup

 • Vytvoření návrhu objednávky automatem,
 • Provedení objednávky během několika vteřin,
 • Sledování procesů vyřízení objednávek,
 • Plánování termínů dodávek,
 • Možnost reagovat pružne na požadavky zákazníků,
 • Výběr optimálního dodavatele,
 • Evidence a vyhodnocování veškerých objednávek i jejich plnění.

Sklad

Modul Sklad slouží k zaznamenávání toku a popisu parametrů veškerých firemních skladových pohybů.

Více informací

Přehled o skladových pohybech

Primárním funkcí modulu Sklad je přehledná a přesná evidence všech skladových pohybů a skladových položek. Obecnou evidenci těchto položek zajišťuje tzv. karta Zboží, která obsahuje základní údaje, jako je cena, jednotka, rozměry, hmotnost atd. Opravdové know-how Informačního systému K2 spočívá ale v podrobnější evidenci dle šarží, která umožňuje identifikaci položek napříč celým systémem. Výsledkem je precizní přehled o stavech i pohybech na skladech a automatické vyhodnocování klíčových údajů.

Úzká místa ve skladovém hospodářství

Veškeré plánované pohyby a požadavky na danou kartu Zboží (obraty, stavy skladů k datu, minima, maxima, ležáky, vyhodnocení, historie, obrátka) s uvedením množství, termínu a adresáta jsou seskupeny do tzv. Pokrytí položky. Spuštěním grafického zobrazení těchto plánovaných pohybů nad kartou Zboží získáte přehledné znázornění úzkých míst v řízení skladového hospodářství. Funkci Pokrytí položky můžete zobrazit jak ze skladu, tak z prodeje, nákupu nebo výroby. Pokrytí lze individuálně nastavit z pohledu zobrazování dle potřeb uživatele.

Kontrola skladového hospodářství

Výhodou detailní evidence skladových pohybů o položce je možný rozpad skladové evidence na příslušné doklady, které danou položku obsahují (tj. příjemky, výdejky, rezervační listy atd.). Daný rozpad spolu se souhrnnými údaji skladových položek systém následně využívá nejen pro plánování, navrhování či automatizaci objednávek, ale také k efektivní kontrole skladového hospodářství.

Primárním funkcí modulu Sklad je přehledná a přesná evidence všech skladových pohybů a skladových položek. Obecnou evidenci těchto položek zajišťuje tzv. karta Zboží, která obsahuje základní údaje, jako je cena, jednotka, rozměry, hmotnost atd. Opravdové know-how Informačního systému K2 spočívá ale v podrobnější evidenci dle šarží, která umožňuje identifikaci položek napříč celým systémem. Výsledkem je precizní přehled o stavech i pohybech na skladech a automatické vyhodnocování klíčových údajů.

Hlavní výhody modulu Sklad

 • Okamžitý přehled o stavech i pohybech na skladech,
 • detailní skladová evidence,
 • praktický systém oceňování,
 • možnost přepočtu skladů z hlediska množství i ceny,
 • automatické vyhodnocování klíčových údajů.

Doprava

Modul Doprava slouží k plánování a řízení rozvozů zboží zákazníkům, svozů zboží od dodavatelů a sledování výnosnosti jednotlivých aut.

Více informací

Termíny a způsob dodání

Jednou ze základních funkcí modulu Doprava je poskytovat jasné, přehledné a přesné informace dispečeru dopravy o termínech a způsobu dodání zboží. Další přidaná hodnota spočívá ve vyhodnocování nákladů spojených s dopravou a spedicí. Výsledkem řešení je získání relevantních podkladů pro klíčová rozhodnutí - například o budoucích nákupech či pronájmech vozidel, změně trasy dodání či výběru optimálního dodavatele.

Výnosnost vozového parku

Výhoda modulu Doprava spočívá v podrobném vyhodnocení výnosnosti vozového parku, přičemž je brána v úvahu řada veličin. Například v rámci sledování spotřeby má dané auto v Informačním systému K2 definovánu předem vymezenou spotřebu pohonných hmot v závislosti na přiřazených kritériích (jízda v terénu, v létě, v zimě, s automatem, při plném naložení atd.). Po uskutečnění dané jízdy je pak plánovaná spotřeba porovnávána se skutečností.

Další pohled vychází z propojení prvotních dokladů (např. faktur), kdy je brán v úvahu zisk vs. náklady na provoz a výkon vozidla, případně kontrola nosnosti a evidence jízd. Uživatel tedy získává klíčovou informaci, zda je auto, trasa, řidič nebo zakázka dostatečně rentabilní a jaká je příčina hodnoty daného indikátoru rentability.

Jednou ze základních funkcí modulu Doprava je poskytovat jasné, přehledné a přesné informace dispečeru dopravy o termínech a způsobu dodání zboží. Další přidaná hodnota spočívá ve vyhodnocování nákladů spojených s dopravou a spedicí. Výsledkem řešení je získání relevantních podkladů pro klíčová rozhodnutí - například o budoucích nákupech či pronájmech vozidel, změně trasy dodání či výběru optimálního dodavatele.

Hlavní přínosy modulu Doprava

 • Vyhodnocení nákladovosti jednotlivých aut, tras atd.,
 • efektivní plánování rozvozu a evidenci jízd,
 • možnost kontroly rentability aut,
 • využívání všech potřebných dat napříč systémem,
 • optimální vytížení kapacity vozidel.

Celnice

Modul Celnice slouží k evidenci pohybu zboží na celním skladU, vystavování průvodních dokladů - JSD a evidenci Intrastatu.

Více informací

Libovolný celní režim

Pomocí modulu Celnice můžete v Informačním systému K2 provozovat libovolný celní režim. Standardně k tomu slouží pět základních funkcí – Dovoz, Vývoz, Příjem na celní sklad, Realizace a Tranzit. Zároveň modul podporuje také příjem a výdej ve zjednodušeném režimu, kdy v klasických celních režimech je konfigurací parametrů JSD / Intrastatu uživateli práce usnadněna. Uživatel pak pouze vybere nutná a povinná pole JSD i s možností kontroly jejich vyplnění.

Výpočet stavu skladů

Technologie organizace dat umožňuje správný a přesný výpočet realizačních JSD, vedení záznamek a odpočtů ze záznamek s automatickou a identickou návazností na pohyby na skladech. Díky evidenci záznamek a celních dokladů je možné i dodatečné zřízení celního skladu v souladu s pracovními postupy firmy.

Online kontrola

Výhodou modulu Celnice je zachování principu on-line kontroly, kterou dovoluje jen práce nad společnou aplikací. Uživatel tak může přímo přecházet mezi celními a prvotními doklady nebo jejich položkami, přičemž oba pohledy zachovávají původní charakter včetně sumarizace.

Hlavní přínosy modulu Celnice

 • Evidence dovozu a vývozu zboží,
 • automatická tvorba seznamu položek zboží dovozu či vývozu,
 • příjem i výdej ve zjednodušeném režimu,
 • podávání celního prohlášení prostřednictvím certifikovaného softwaru POSTLINE.

Výroba

Modul Výroba slouží k tvorbě technologických postupů, plánování, řízení a sledování výroby.

Více informací

Modul Výroba je dlouhodobě koncipován tak, aby společné a univerzální prvky vyskytující se v odlišných typech výroby a různorodých oborech byly implementovány již do standardu Informačního systému K2. Důraz je kladen také na rychlost a velikost zpracovávaných dat. Výsledkem je řešení umožňující efektivně plánovat, realizovat a vyhodnocovat výrobní procesy i bez nutnosti speciálních úprav.

Modul Výroba obsahuje všechny potřebné knihy a funkce jako Operace, Zdroje, Variantní technologické postupy, Výrobní příkazy, Dispečer, Plánování výroby, Průvodka aj., včetně odvodu hotových výrobků.

Bohatá funkčnost ve standardu

Modul Výroba je dlouhodobě koncipován tak, aby společné a univerzální prvky vyskytující se v odlišných typech výroby a různorodých oborech byly implementovány již do standardu Informačního systému K2. Důraz je kladen také na rychlost a velikost zpracovávaných dat. Výsledkem je řešení umožňující efektivně plánovat, realizovat a vyhodnocovat výrobní procesy i bez nutnosti speciálních úprav.

Modul Výroba obsahuje všechny potřebné knihy a funkce jako Operace, Zdroje, Variantní technologické postupy, Výrobní příkazy, Dispečer, Plánování výroby, Průvodka aj., včetně odvodu hotových výrobků.

Vytváření technologických postupů

Pro technologické postupy je v Informačním systému K2 vyčleněna samostatná kniha TPV (variantní technologické postupy) zajišťující optimalizaci uložení dat. Její jednotlivé formuláře jsou cíleně vytvářeny tak, aby poskytovaly uživateli maximálně intuitivní prostředí. Konkrétně obsahují přehlednou tabulku operací, zdrojů a položek, přičemž nechybí ani strom operací a polotovarů.

Vlastní technologický postup je možné dodatečně upravovat či doplňovat podle aktuální potřeby. Výhodou je také možnost tvořit všechny postupy v různých variantách představujících například modely, prototypy, modernizace, verze a další.

Porovnávání plánu se skutečností

Zvláštní přínos pro modul Výroba má kniha Výrobní příkazy. V podstatě se jedná o přehlednou stromovou strukturu všech výrobních dokladů potřebných k dávkovému zhotovení výrobku. Slouží především ke snadnému porovnávání plánu výroby se skutečností (množství, náklady, čas) a porovnávání plánované spotřeby se skutečností.

Velkým ulehčením a urychlením pro uživatele je schopnost jejího rozpadu až na úroveň jednotlivých položek výrobního stromu. Kniha výrobních příkazů je jednoduchým, ale účinným kontrolním mechanismem.

Hlavní přínosy modulu Výroba

 • Plánování výrobních procesů,
 • kontrola kapacity zdrojů,
 • jednoduché sledování jednotlivých operací v čase pomocí grafů,
 • vyhodnocování efektivity výrobních postupů.

Finance

Modul Finance slouží k on-line přehledu a automatizaci navádění plateb a platebních příkazů a k vedení libovolného množství pokladních knih v různých měnách.

Více informací

Kontrola jednotlivých plateb

Modul Finance umožňuje vedení libovolného množství bankovních účtů a pokladen v různých měnách. V rámci komunikace s bankami je využíván homebanking, a to pro všechny nejvýznamnější bankovní ústavy. Prostřednictvím bankovních výpisů lze registrovat platby faktur bez nutnosti jejich zaúčtování, čímž je zaručen okamžitý přehled o zaplacení jednotlivých faktur a o stavu pohledávek a závazků.

Pomocí pokladních dokladů zase máte možnost sledovat veškeré výdajové a příjmové operace, včetně speciálních evidencí typu šekové pokladny, platby kartou aj. Pokladna také dovoluje vést přehled o zálohách, penězích na cestě a dalších.

Přehled o budoucím finančním vývoji

Doklady ovlivňující tok financí se automaticky načítají do platebního kalendáře, jehož zásadním přínosem je přehled očekávaných finančních toků, který nemusí vycházet z data splatnosti, ale z předpokládaného data úhrady. U vydaných faktur lze zohledňovat platební morálku odběratele, u přijatých vlastní úmysl fakturu uhradit.

Veškerá data předpokládané úhrady jsou zatížena pravděpodobností této úhrady, přičemž pravděpodobnost stanoví mechanismus vyhodnocení průměrného prodlení zákazníků. Aktualizace dat v platebním kalendáři probíhá automaticky na základě změn ve fakturách a jejich platbách. Výsledkem jsou relevantní informace o budoucím finančním vývoji společnosti, nezbytné při klíčových rozhodnutích.

Příkazy k úhradě

Zvláštní pozornost jsme věnovali tvorbě a modelování příkazů k úhradě. Příkazy k úhradě můžete vytvořit nejen z filtru faktur, ale i přímo z platebního kalendáře, který nabídne neuhrazené faktury podle vámi zvolených kritérií (např. dle zákazníka, prodlení, částek atd.). K uživatelskému komfortu přispívá také automatické snížení placené částky o dohodnuté procento dle podmínek skonta.

Hlavní přínosy modulu Finance

 • Okamžitý přehled o platbách,
 • efektivní systém pro párování plateb,
 • automatizované rutinní funkce,
 • souhrnné informace o stavu záloh,
 • nástroj pro elektronické odesílání i stahování výpisů do a z bankovních domů.

Mzdy a personalistika

Modul Mzdy a personalistika slouží k vedení osobní evidence zaměstnanců, spolupracovníků i uchazečů o zaměstnání a řeší mzdovou agendu společnosti.

Více informací

Vědomostní základna firmy

V oblasti personalistiky eviduje modul veškeré skutečnosti odpovídající podmínkám příslušných legislativních předpisů a obvyklým požadavkům společnosti. Základem je, kromě klasické evidence zaměstnanců, kniha Kvalifikace, která zaznamenává školení, přeškolování, rekvalifikace, kvalifikace, bezpečnostní školení, lékařské prohlídky atd.

Můžete tedy sledovat typy akcí, zodpovědné osoby, účastníky (firmy, zaměstnance i externí osoby), periodicitu, místo konání, aktuální stav atd. Nedílnou součástí je také následné vyhodnocení akcí například podle obsahu, cíle, nákladů atd. nebo stanovení nápravných opatření.

Fond pracovní doby zaměstnanců

V oblasti mezd jsou primárně evidovány veškeré potřebné mzdové údaje, které vždy plně odpovídají zákonným předpisům. Díky parametrizaci výpočtu je v případě legislativních změn zajištěna aktualizace s minimálním zásahem do jádra systému.

Modul obsahuje propracovaný systém evidence pracovní doby, který začíná automatickou tvorbou plánovacích kalendářů či individuálních kalendářů pro každého zaměstnance a končí při výpočtu mzdy jejich konfrontací se zadanými mzdovými složkami. Samozřejmostí je maximální automatizace všech činností, avšak s možností ručních zásahů na všech úrovních procesu.

Komunikace s úřady

Informační systém K2 komunikuje se státní správou v rámci všech předepsaných tiskopisů a podporuje především elektronickou komunikaci (možnost tisku příslušných formulářů i v papírové podobě je samozřejmostí). Ve sféře sociálního zabezpečení jsou to Evidenční listy důchodového pojištění, Oznámení o nástupu do zaměstnání, Příloha k žádosti o dávku, Přehled o výši pojistného. Pro zdravotní pojišťovny je to Přehled o platbě pojistného nebo Hromadné oznámení zaměstnavatele. Pro českou daňovou správu pak samozřejmě vyúčtování daní, statistický výkaz ISPV atd.Veškeré formuláře je možné uložit v předepsané formě souborů s použitím komunikačního modulu PortLink (firmy NZ Servis spol. s r.o.), případně zvolit řešení vlastní.

Hlavní přínosy modulu Mzdy a personalistika

 • Automatizované zpracování mezd,
 • podrobný záznam průběhu kvalifikace zaměstnanců,
 • hlídání nutnosti opakování kvalifikace zaměstnanců,
 • možnost individuálního nastavení mzdových složek,
 • provádění opakovaných kontrolních výpočtů.

Účetnictví a analýzy

Modul Účetnictví a analýzy slouží k účtování a kontrole dokladů a k sestavování libovolných účetních výkazů vycházejících z hlavní knihy – obratové předvahy.

Více informací

Hromadné zpracování

Modul Účetnictví a analýzy upřednostňuje hromadné zpracování dokladů, které zachovává individuální zaúčtování výjimek a zároveň usnadňuje rutinní práci. Uživatel si může pomocí přednastavených filtrů vyhledat nezaúčtované doklady a ty hromadně zaúčtovat prostřednictvím vzorových kontací.

Účtování do různých period

Informační systém K2 umožňuje účtovat i do více period, aniž by bylo nutno předešlou periodu uzavírat. Metoda práce s periodami má dvě základní výhody: značně urychluje výpočty (pouze necelé periody dopočítává k ukončeným) a umožňuje rekonstrukci údajů za libovolný časový úsek roku (zahraniční firmy mohou mít jinak definovaný účetní rok).

Tvorba ekonomických analýz

Součástí modulu Účetnictví a analýzy jsou ekonomické analýzy vyžadované naší legislativou (Rozvaha, VZZ a jiné). Pro samostatné vytvoření dalších vlastních analýz lze jednoduchým postupem definovat řádky a sloupce nové analýzy, přičemž uživatel může využít výpočtů definovaných již v jiných analýzách.

Rychlé vyhodnocování obratů na účtech

Mocným analytickým nástrojem je přímé propojení jednotlivých účtů a ekonomických analýz do datového skladu. Díky tomuto propojení bude uživatel schopen komfortně a rychle vyhodnocovat obraty na účtech přes libovolnou osu (např. střediska, kódy zakázek, čas, měny a další). Nástroj ocení také při potřebě vytvořit vlastní analýzy – například k získání podstatných informací pro manažerské rozhodování.

Hlavní přínosy modulu Účetnictví a analýzy

 • Hromadné zpracování,
 • účtování do různých period,
 • tvorba vlastních ekonomických analýz,
 • rychlé vyhodnocování obratů na účtech,
 • možnost libovolných oprav,
 • několikanásobné kontroly,
 • volnost v oblasti vytváření analýz na míru.

Majetek

Modul Majetek je určen k evidenci, odepisovaní a účtování dlouhodobého i drobného majetku hmotného i nehmotného. Sleduje se od okamžiku pořízení až po vyřazení.

Více informací

Všechny druhy majetku na jednom místě

Modul Majetek spravuje všechny běžně používané druhy majetku a díky parametrizaci údajů je možné celkovou škálu ještě dále rozšiřovat či doplňovat podle aktuálních potřeb vaší společnosti. Modul také nabízí výběr přednastavených způsobů odpisování majetku, přičemž samotné odepisování je řešeno tak, aby uspokojovalo potřeby české i zahraniční legislativy.

Evidence souboru majetku

Jednou z užitečných funkcí modulu Majetek je schopnost evidovat na jedné kartě majetku i soubory majetku a pracovat s nimi. Kartu majetku lze v případě potřeby rozdělit na dvě nebo více částí, a to dělením podle počtu kusů nebo oddělením jeho části k zadanému datu, přičemž identita původního souboru je stále zachována formou společného inventárního čísla.

K rozdělení dojde ve správném poměru i u odpisů, technického zhodnocení a dalších položek, evidovaných v rámci odepisování majetku. Postup je identický i při částečném vyřazování majetku. Výsledkem je snadná, úplná a přesná evidence a správa veškerého majetku.

Analogickým způsobem řeší modul Majetek také zavádění více odpisových plánů k jedné kartě majetku. Karta majetku standardně nabízí odepisování podle dvou různých odpisových plánů, klonováním karty je ale možné přidat další plány, potřebné např. k evidenci v rámci dotačních programů z Evropské unie.

Zachování kontinuity odepisování

Díky rozlišování data zahájení odepisování majetku, dne zavedení karty majetku do Informačního systému K2 a podrobné evidenci částek již vytvořených oprávek je možné navázat na původní odepisování v jiném systému a nastavit odepisování tak, aby byla zachována kontinuita odpisů.

Hlavní přínosy modulu Majetek

 • Prostorově-procesní evidence majetku,
 • hromadný způsob práce při odepisování,
 • vazba majetku do účetnictví.

Workflow

Modul K2 Workflow slouží především k definici a zajištění správného průběhu procesů ve firmě, vedení ISO dokumentace a controllingu.

Více informací

Dejte svým procesům řád

Modul Workflow přinese do jednotlivých procesů vaší firmy pevný řád, který zaručí dodržování firemních postupů a povede k efektivnějšímu chodu celé společnosti. Navíc zcela nahrazuje papírovou formu vedení ISO dokumentace a vytváří tak opravdu plnohodnotný nástroj pro řízení firmy. Modul Workflow zajišťuje především řízené a přehlednější směrování dokumentů, úkolů a informací osobám či skupinám osob, jejich pravidelnou kontrolu a zároveň rozšiřuje možnosti zpracování business procesů.

Evidence provozních procesů

Informační systém K2 umožňuje využít modul Workflow pro evidenci a správu jak jednoduchých procesů (např. evidence pošty, zápisy z porad), tak pro správu provozních procesů (např. fakturace, dovolenky, požadavky na výrobu). Provozní systém se přitom chová dle firmou jasně definovaného ISO, což znamená, že proces dále postupuje pouze v případě splnění všech v ISO vymezených úkolů. Přínosem je získání opravdové kontroly a zprůhlednění všech procesů probíhajících ve společnosti.

Kontrola nad procesy ve firmě

Součástí procesů vytvořených a definovaných v modulu Workflow je řada kontrolních prvků jako například možnost kdykoliv nahlédnout na aktuální stav jednotlivých postupů zachycených v přehledném grafu nebo prostřednictvím vyhodnocovací sestavy sledovat jejich prodlení. Dalším efektivním kontrolním prvkem mohou být také Kroky na vědomí, kdy vybraní uživatelé dostanou okamžitě informaci o změně stavu (schválení, zamítnutí, doplnění atd.) sledovaného úkolu jiným uživatelem.

Hlavní přínosy modulu Workflow

 • Procesní řízení firmy,
 • evidence a správa dokumentů i procesů,
 • vedení, evidence a aktualizace ISO dokumentace v el. podobě,
 • používání ISO směrnic v elektronické podobě,
 • jednoznačné určení úkolů osobám či skupinám,
 • controlling jednotlivých činností,
 • měření a vyhodnocování zvolených kritérií.

Verze

Informační systém K2 je dodáván ve verzích:

K2 Business

Rozsah modulů v rámci aplikačního serveru:

 • Prostředí pro správu a nastavení IS K2
 • volitelně modul Mzdy pro odpovídající počet zaměstnanců

Rozsah modulů v rámci uživatelské licence:

 • Marketing, Nákup, Prodej, Sklad, Celnice,Doprava, Výroba, Účetnictví a analýzy, Finance, Majetek
 • Volitelně modul Mzdy a personalistika, OLAP

K2 Professional

Rozsah modulů v rámci aplikačního serveru:

 • Prostředí pro správu a nastavení IS K2
 • Vývojové prostředí pro tvorbu uživatelských sestav a funkcí
 • Volitelně modul Mzdy pro odpovídající počet zaměstnanců, Server webových služeb,
  Load balancing serverů, Call centrum, Notifikační server, Zásilkové služby, Servis / Reklamace

Rozsah modulů v rámci uživatelské licence:

 • Marketing, Nákup, Prodej, Sklad, Celnice,Doprava, Výroba, Účetnictví a analýzy, Finance, Majetek
 • Volitelně modul Mzdy a personalistika, OLAP, Workflow, Call centrum​

K2 Enterprise

Rozsah modulů v rámci aplikačního serveru:

 • Prostředí pro správu a nastavení IS K2
 • Vývojové prostředí pro tvorbu uživatelských sestav a funkcí
 • Modul Mzdy pro odpovídající počet zaměstnanců
 • Call centrum
 • Notifikační server
 • Zásilkové služby
 • Servis / Reklamace
 • Volitelně Server webových služeb, load balancing serverů

Rozsah modulů v rámci uživatelské licence:

 • Marketing, Nákup, Prodej, Sklad, Celnice,Doprava, Výroba, Účetnictví a analýzy, Finance, Majetek,
  Mzdy a personalistika, OLAP, Workflow, Call centrum

 

Licencování

Licencování Informačního systému K2 vychází z počtu uživatelů, kteří současně systém používají. Pokud tedy někdo potřebuje pracovat se systémem pouze jednu hodinu denně, po ukončení své práce může tuto licenci přenechat k využití dalším uživatelům. Výhodou je, že rozsah práce konkrétního uživatele si nastavuje firma sama. Tudíž dle uživateli přidělených práv může kombinovat moduly a funkčnost na míru roli, jež daná osoba zaujímá ve firmě. Nemůže se tedy stát, že by počet všech modulů převyšoval počet aktivních uživatelů systému.

Cena

Ceník licencí a servisních služeb Vám rádi sdělíme při osobním setkání.

Informační systém lze pořídit formou

 • Koupě licencí (jednorázově x na splátky)
 • Pronájmem

 

 

 

Řešení pro výrobní firmy

Výroba je závislá na kvalitní podpoře procesů. Vytvoříme proto pro vás optimální systémové řešení, které vám umožní efektivnější řízení výroby, jehož součástí je trvalé sledování kvality, ekonomické výhodnosti, produktivity či využití kapacit.

Řešení pro obchodní firmy

Obchodním firmám nabízíme jedinečné řešení pro řízení zakázek. Jeho funkce ocení především firmy se složitou a silně provázanou strukturou dokladů, kterým umožňuje definovat vazbu položek na počet objednávek, rezervací, nebo třeba faktur. Další nespornou výhodou je odlišné zpracování dokladů na základě volby dodavatele nebo odběratele.

Řešení pro služby

Důležitou roli ve službách hraje integrovaný CRM systém a vysoká komplexnost aplikace. Vedle bohaté škály segmentace a zařazování kontaktů do marketingových skupin, nabízíme propracovanou agendu obchodních příležitostí odrážející všechny evidované rozpracované obchodní případy.

Specializovaná řešení

Díky své otevřenosti a schopnosti přizpůsobit se požadavkům jak zákazníka, tak oboru, ve kterém zákazník podniká, je náš informační systém na míru využíván v mnoha různých odvětvích, která vyžadují specifický přístup.

Naše reference

OP TIGER, spol. s r.o.

OP TIGER, spol. s r.o.

DENAS COLOR a.s.

DENAS COLOR a.s.

PILECKÝ s.r.o.

PILECKÝ s.r.o.

Chromservis s.r.o.

Chromservis s.r.o.

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

Z - TRADE s. r. o.

Z - TRADE s. r. o.

Window Holding a.s.

Window Holding a.s.

Bohemians Praha 1905, a.s.

Bohemians Praha 1905, a.s.

GTH catering a.s.

GTH catering a.s.

SEVAPHARMA a.s.

SEVAPHARMA a.s.

BAL SLOVAKIA, s.r.o.

BAL SLOVAKIA, s.r.o.

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

GENEI spol. s r.o.

GENEI spol. s r.o.

Dama spol. s r.o.

Dama spol. s r.o.

MAYBE STYLE s.r.o.

MAYBE STYLE s.r.o.

KÁBA REKLAMA s.r.o.

KÁBA REKLAMA s.r.o.

Sjednejte si schůzku