Zakázkový e-shop

Tvoří unikátní řešení synchronizace dat mezi IS K2 a zakázkovým e-shopem zákazníka a univerzální aplikační server pro online vytváření dokladů v IS K2.

Naší filozofií není vytvářet a ani udržovat vizuální rozhraní internetového obchodu, neboť vycházíme
z předpokladu, že velká část zákazníků již má svého dodavatele webových technologií a nemá objektivní důvod jej měnit (dopady do marketingové strategie, SEO, ad.).

Přínosy pro Vás

  • Rozdílové synchronizace - přenosy jsou optimalizovány tak, aby objem přenášených dat byl co nejmenší a synchronizace trvala co nejkratší dobu (jednotky sekund)
  • Integrace se zakázkovým e-shopem - úspora nákladů díky nulovým nárokům spojených s přechodem na jinou platformu
  • Bezpečnost - produkční prostředí IS K2 je zcela oddělené od e-shopu
  • Rychlost - díky přírůstkové technologii jsou data přenášena okamžitě bez dopadu na produkční systémy

Velká část zákazníků volá po zakázkovém řešení, které bude poskytovat funkcionalitu na úrovni velkých nákupních portálů a současně nebude potřebovat zásah do stávající datové základny. Pomocí tradičních řešení (e-shop s offline přenosem) není tento cíl reálně splnitelný.

Tradiční řešení kvůli dílčím změnám exportují vždy všechna data a druhá strana (e-shop) tento velký objem dat stále dokola importuje – v závislosti na množství údajů se může jednat o velice zdlouhavý, či dokonce nezvládnutelný proces (příklad: zákazníci se sortimentem v řádech desítek tisíc a více produktů, či s velkou obrátkovostí zboží, apod.). Typicky pak u těchto řešení dochází k tomu, že se synchronizace prodlužuje a data se aktualizují pouze jedenkrát za den. V případě dispozic a koncových cen vzniká problém, kdy zákazník e-shopu může být uveden v omyl (nespokojenost zákazníka, právní důsledky, apod.). Tradiční řešení zpravidla neumožňují zobrazit ceny pro konkrétního zákazníka včetně slev, historii minulých objednávek, tisk originálních dokladů z IS, aktuální saldo faktur, ad.

Naproti tomu online řešení kladou velké nároky na zabezpečení, neboť e-shop má přístup k produkčním systémům. V případě útoku na e-shop pak může dojít k omezení provozu produkčních systémů.

Naše řešení kombinují výhody tradičních řešení (bezpečnost díky oddělení e-shopu od produkčních systémů) a online řešení (zákaznický portál).

Řešení tvoří:

  • Transportní databáze, která umožňuje inteligentní přírůstkový přenos číselníkových údajů z IS K2 do e-shopu.
  • Aplikační server, který zajišťuje online komunikaci s IS K2 pomocí technologie webových služeb.

Jak transportní databázi, tak aplikační server trvale dohledujeme vlastním monitorovacím systémem. Tím dokážeme zajistit maximální dostupnost a o výpadcích linky či serveru víme dříve než dojde k obchodním ztrátám.

Transportní databáze

Transportní databáze  je technologie, která umožňuje inteligentní přírůstkový přenos číselníkových údajů z IS K2 do e-shopu.

Celé řešení se skládá ze dvou částí:

  • TDB (transportní databáze) - má nezávislou strukturu tabulek, odlišnou od IS K2, v mnoha případech i přizpůsobenou pro potřeby druhé strany, která data bude číst.
  • SyncEngine (synchronizační software)  - zajišťuje přírůstkovou synchronizaci vybraných dat z IS K2 do TDB extrémní rychlostí a s minimálním dopadem na výkon produkčního prostředí. „Přírůstková“ znamená, že do TDB se synchronizují pouze reálné rozdíly na úrovni záznamů.  Všechny změny ve zdrojových datech monitoruje SyncEngine sám na pozadí, a s frekvencí i v řádech desítek sekund. Změny se do e-shopu promítají prakticky okamžitě.

Aplikační server

Aplikační server slouží k synchronní online komunikaci s IS K2 pomocí technologie webových služeb. Umožňuje realizaci jakékoliv agendy napříč standardem IS K2 (zobrazení salda zákazníka, historie minulých objednávek, ad.).

Touto cestou realizujeme veškeré online dotazy - vytváříme objednávky a zobrazujeme další doklady z IS K2, online ověřujeme uživatele, zpřístupňujeme další potřebné informace (pokrytí zboží – plánovaný termín dodání).

Technologie našich webových služeb je maximálně univerzální a nabízí více typů formátů pro přenos dat (XML/SOAP, XML-RPC, JSON-RPC, ad.)
E-shop schéma

Integrace se zakázkovým e-shopem

Úspora nákladů díky nulovým nárokům spojených s přechodem na jinou platformu e-shopu.

Bezpečnost

Produkční prostředí IS K2 je zcela izolované od e-shopu.

Rychlost

Díky přírůstkové technologii jsou data přenášena okamžitě bez dopadu na produkční systémy.

Trvalý dohled technologií

Jak transportní databázi, tak aplikační server trvale dohledujeme vlastním monitorovacím systémem. Tím dokážeme zajistit maximální dostupnost a o výpadcích linky či serveru víme dříve než dojde k obchodním ztrátám.

 

Naše reference

Chromservis s.r.o.

Chromservis s.r.o.

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

GENEI spol. s r.o.

GENEI spol. s r.o.

Sjednejte si schůzku